Научноистраживачки пројекти одјељења друштвених наука


  • Грађа о прошлости Босне. Циљ овог вишегодишњег пројекта којег финансира Министарство науке и технологије Републике Српске је континуирано прикупљање, обрада, истраживање и критичко издавање извора за средњовјековну прошлост Босне. Садашњем тренутку потребна је истина укупне изворне грађе, а не својевољна интерпретација једнострано одабраних података. Критички објављеним изворима, поред историчара, користе се историчари умјетности, археолози, етнолози, правници, филолози, као и истраживачи других сродних научних дисциплина. Резултати ових истраживања објављују се у часопису Грађа о прошлости Босне.
  • Хармонизација права привредних друштава БиХ са правом Европске уније. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2006–2007). Пројектом је установљена усклађеност прописа који се тичу привредних друштава са правом Европске уније. Привредна друштва су основни привредни субјекти и носиоци привредних активности. Због тога је за процес евроинтеграција неопходно усклађивање њиховог правног статуса са директивама Европске уније, јер је то претпоставка несметане пословне сарадње домаћих и иностраних пословних субјеката. Пројектом је указано на постојеће разлике, а затим су предложена рјешења за будући процес хармонизације компанијског права.
  • Jачање међународне сарадње Академије наука и умјетности Репу-блике Српске, универзитета и научноистраживачких института Републике Српске са академијама наука и умјетности и научноистраживачким институцијама у иностранству. Пројекат је финансирало Минис-тарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008). У оквиру овог пројекта извршен је увид у све видове сарадње које имају АНУРС, универзитети и научноистраживачки институти Републике Српске са академијама наука и умјетности и научноистраживачким институцијама у иностранству. Наука, истраживање и умјетност су универзалне људске вриједности и не познају границе. Све што је вриједно може и мора прећи границе једне средине, чиме наука као таква доживљава своју пуну афирмацију и смисао. Међутим, услов за излазак из граница једне средине није само воља и жеља за сарадњом, него и обезбјеђење одређених услова, првенствено организовање и координација активности у овим областима, брига за научни подмладак, развој научноистраживачких институција, подстицање вредновања рада и брига о складном развоју фундаменталних и примијењених истраживања. Научна база и потенцијал Републике Српске су у образовном систему, институтима и институцијама. Отуда потреба за теоретски и научно заснованом стратегијом развоја односа између ове научне базе и Академије наука и умјетности Републике Српске. Специфични циљеви пројекта били су: 1. Подстицање европске конкурентности развојем стратешких партнерстава са другим земљама путем ангажовања домаћих научноис-траживачких институција у одабраним областима науке и умјетности, 2. Олакшање приступа домаћих институција научним и истраживачким срединама у иностранству, 3. Промовисање синергије на глобалном, а не партикуларном нивоу, 4. Покретање активности на заједничким пројектима, који су високог приоритета и важности за обје стране (појам „заједничког” се у овом случају односи како на домаће и иностране институције с једне стране, тако и на јавне и приватне научноистраживачке организације с друге стране), 5. Укључивање научних институција изван састава Академије наука и умјетности Републике Српске у пројекте у оквиру билатералних споразума Академије, путем којих се одвија размјена научника, учешће на међународним конференцијама, пројектима и сл.
  • Остваривање и заштита људских права и слобода – нормативно и стварно. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008). У оквиру пројекта анализиран је нормативни оквир за заштиту и остварење људских права и основних слобода у Босни и Херцеговини, као и критичка анализа и утврђивање мјера и механизама за њихово побољшање. Остварење и заштита људских права и основних слобода представљају претпоставку за реализацију демократије као врховног принципа правне државе. У том смислу, ове двије правне категорије, али и два принципа, нераздвојни су.
  • Правни аспекти статусног организовања јавних служби у Републици Српској. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008). У оквиру овог пројекта анализирано је постојеће стање статусне позиције тзв. јавних служби у Републици Српској са аспекта позитивноправних прописа. Јавне службе су дјелатности које су нужне за функционисање и развој друштвене заједнице, па зато за њих важи посебан правни режим. У Републици Српској јавне службе могу бити организоване на републичком и нивоу локалне заједнице, а могу бити у статусном облику јавних предузећа и установа, у зависности од тога да ли су у питању тзв. привредне или непривредне јавне службе. Ови организациони облици разликују се међусобно и око питања управљања, као и начина финансирања.
  • Правни аспекти електронског пословања у Републици Српској и усклађеност са законодавством Европске уније. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010). Пројектом је установљена усклађеност прописа о електронском пословању Републике Српске са прописима Европске уније. Република Српска је у области електронског пословања донијела врло важне прописе који су у великој мјери компатибилни са одговарајућим директивама Европске уније. Пројектом је анализиран степен постојеће усклађености и указано на правце даљих законодавних активности, како би Република Српска слиједила општи тренд савременог електронског пословања. Израђена анализа служиће као препорука за даљи развој легислативе из области електронског пословања, и то у складу са правом и директивама Европске уније.
  • Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010–2012). Пројекат је покренут са циљем да се критички анализирају и обраде основни правни принципи и вриједности (слобода, једнакост, правда, правичност, мир, толеранција, солидарност, сигурност, правна извјесност и људско достојанство) и њихова примјена у правном, политичком, економском, културном и свеукупном друштвеном систему Републике Српске на основама предвиђеним Дејтонским мировним споразумом из 1995. године. Добијени резултати искористиви су за даљу имплементацију Дејтонског мировног споразума, евентуалне уставне реформе, структурални дијалог у правосуђу и испуњавању услова из Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији. У оквиру завршне фазе пројекта одржан је и округли сто, на којем је учествовало око 50 научних и стручних радника, који су путем саопштења својих реферата и јавне дискусије представили правни основ Дејтонског ми-ровног споразума и његову практичну примјену у оквиру законодавне, извршне и судске власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Упркос многобројним проблемима који су се јављали и који се још увијек јављају у његовом тумачењу и примјени, може се рећи да је Дејтонски мировни споразум, као оквир за нека будућа живљења на просторима БиХ, тј. ентитета у њој, представљао и представља, уз све недостатке, добар правни и политички основ.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб