Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučni skupovi


Akademija je organizovala, za posljednjih nekoliko godina, više veoma značajnih i dobro pripremljenih naučnih skupova. Sa svih skupova objavljeni su zbornici radova. 

Neki od tih skupova su:

 1. Naučni skup Srpski duhovni prostor, održan 29. i 30. oktobra 1998. godine u Bijeljini. Na Skupu je bilo oko sto učesnika (akademika, profesora i drugih naučnih radnika) iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore sa trideset referata. Referati su iz pera najumnijih srpskih akademika (D. Ćosić, M. Marković, Lj . Tadić, M. Ekmečić, S. Leovac, V. Krestić, Č. Popov, P. Mandić i drugi).
 2. Naučni skup Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, održan 26. marta 1999. godine. Na skupu je bilo oko 50 učesnika, a podneseno je 17 referata.
 3. Naučni skup Dušanov zakonik – 650 godina od njegovog donošenja, održan u Banjoj Luci 22. i 23. decembra 1999. godine. Na skupu je bilo oko 80 naučnih, stručnih i javnih radnika. Podneseno je 27 referata.
 4. Naučni skup Zemlja Pavlovića - srednji vijek i period turske vladavine, održan 27. i 28. juna 2002. godine u Rogatici. Na skupu je bilo 70 učesnika sa 36 referata.
 5. Naučni skup Srpska revolucija 1804-1815. i Bosna i Hercegovina, održan 25. i 26. juna 2004. godine u Višegradu. Na Skupu je bilo 85 učesnika sa 35 referata.
 6. Naučni skup 150 godina od rođenja Mihajla Pupina, održan 24. juna 2004. godine u Banjoj Luci. Na Skupu je učestvovalo oko 50 naučnih i stručnih radnika sa 15 referata.
 7. Naučni skup Deset godina primjene Dejtonskog sporazuma i ustavno-pravni položaj Republike Srpske, održan 12. i 13. maja 2005. godine. Skup je ima o međunarodni karakter. Na Skupu je učestvovalo 110 uglednih naučnih i stručnih radnika iz zemlje i inostranstva (Srbije i Crne gore, Hrvatske, predstavnici Evropske unije - Venecijanske komisije, OEBS, OHR, Akademije nauka i umjetnosti Ruske Federacije, UN-a i dr). Sa skupa je objavljen Zbornik radova na srpskom i engleskom jeziku.
 8. Naučni skup Epoha kvanta, održan maja 2001. u Banjoj Luci. Na skupu je bilo 60 učesnika, a podneseno je 20 referata.
 9. Naučni skup Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala, održan septembra 2004. u Banjoj Luci. Na skupu je bilo oko trideset učesnika.
 10. Naučni skup Sto godina teorije relativnosti, održan septembra 2005. godine u Banjoj Luci. Na skupu je bilo oko stotinu učesnika, a podneseno je 11 referata.
 11. Naučni skup Ideje Nikole Tesle, održan septembra 2006. godine u Banjoj Luci.
 12. Naučni skup Novi pogledi u prevenciji i tretmanu ateroskleroze, održan 2007. godine.
 13. Naučni skup Republika Srpska -15 godina postojanja i razvoja, održan juna 2007. u Banjoj Luci. Na skupu je bilo oko 120 učesnika, a podneseno je 75 referata.
 14. Naučni skup Resursi Republike Srpske, održan oktobra 2007. Na skupu je bilo 80 naučnika i stručnjaka, a podnesena su 52 referata.
 15. Naučni skup Savremeni materijali, održan jula 2008. Na skupu je bilo 80 učesnika, a podnesena su 52 referata.
 16. Naučni skup Petar Kočić danas, održan novembra 2007. godine.
 17. Naučni skup Aneksija BiH - povodom stogodišnjice, održan oktobra 2007.
 18. Naučni skup Savremeni materijali, održan jula 2009. Na skupu je bilo 134 učesnika, a podneseno je 77 referata.
 19. Naučni skup Milutin Milanković u svom i našem vremenu, održan oktobra 2009. Na skupu je bilo oko 100 učesnika, a podneseno je 15 referata.
 20. Okrugli sto Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, održan aprila 2010. Na skupu su bila 23 učesnika.
 21. Međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2010, održan jula 2010. Na skupu je bilo oko 200 učesnika, a podneseno je 115 referata.
 22. Međunarodna naučna konferencija Voda, nanomaterijali na bazi vodoničnih veza i nanomedicina, održana septembra 2010. Na konferenciji je bilo oko 100 učesnika, a podneseno je 20 referata.
 23. Naučni skup Reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj, održan oktobra 2010. godine.
 24. Naučni skup Sto godina od rođenja Skendera Kulenovića, održan novembra 2010.
 25. Međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2011, održan jula 2011. Na skupu je bilo 273 učesnika iz 14 zemalja, a u okviru plenarnih predavanja i poster prezentacija predstavljeno je 107 radova.
 26. Međunarodna naučna konferencija Voda i nanomedicina, održana krajem avgusta 2011. Na konferenciji je bilo oko 120 učesnika, a prezentovano oko 30 radova u okviru plenarne i poster sesije. Takođe je organizovana Prva međunarodna ljetna škola na temu „Voda, ljudska koža i karcinom“.
 27. Naučni skup „psihosocijalni faktor i kardiovaskularne bolesti“ održan 30. septembra 2011. Na skupu su naučnici iz zemlje i inostranstva izložili 11 predavanja.
 28. Naučni skup „Andrić između Istoka i Zapada“, koji je organizovan povodom pedesetogodišnjice dobijanja Nobelove nagrade za književnost, stogodišnjice objavljivanja njegove prve pjesme u Bosanskoj vili i 120-godišnjice rođenja, 2012. godine. Na skupu su, 8. i 9. decembra, svoje referate izložili učesnici iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Austrije, Italije i Bjelorusije.
 29. Okrugli sto „Jezik i pismo u Republici Srpskoj“ održan 25. novembra 2011, na kojem je učestvovali ugledni naučni i stručni radnici iz ove oblasti, iz zemlje i inostranstva.
 30. Međunarodna naučni skup Savremeni materijali 2012, Tradicionalni peti skup održan je 5–7. jula 2012. Prezentovano je ukupno 119 radova, od toga 22 plenarna predavanja i 97 poster-prezentacija. Poster-prezentacije su bile organizovane u dva simpozijuma. Na skupu su, pored domaćih naučnika, učestvovali i naučnici iz SAD, Njemačke, Japana, Grške, Slovenije, Češke, Švajcarske, Velike Britanije, Malezije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
 31. Međunarodni naučni skup „Republika Srpska dvadeset godina razvoja –dostignuća, izazovi i perspektive“ održan je 17. i 18. septembra 2012. godine, uz učeće velikog broja gostiju, a održano je 65 plenarnih predavanja. Skupu su prisustvovali predsjednik i premijer Republike Srpske, ambasadori Srbije, Ruske federacije, Crne Gore, Španije i Bugarske u BiH.
 32. Simpozijum Dijabetes i kardiovaskularne bolesti održan je 22. marta 2013. u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka − Odbora za kardiovaskularnu patologiju, Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske i Udruženja kardiologa Republike Srpske pod nazivom . Prezentovano je šest predavanja.
 33. Šesta međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, održana je 5. jula 2013. godine. U okviru plenarne i poster sesije, domaći i strani naučnici iz 19 zemalja (Australije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Japana, Južne Afrike, Kine, Makedonije, Njemačke, SAD, Slovačke, Slovenije, Srbije, Tajvana, Francuske, Hrvatske, Crna Gore, Češke, Švajcarske), prezentovali su 149 radova. Prezentacije su izazvale veliko interesovanje među prisutnima i potakle učesnike iz različitih oblasti da otvore nova pitanja i teme za buduća zajednička multidisciplinarna istraživanja.
 34. U okviru programa obilježavanja dvadeset godina postojanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u organizaciji Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju Odjeljenja medicinskih nauka održan Okrugli sto „Reproduktivno zdravlje – uslov opstanka“ u utorak, 8. oktobra 2013. godine. Predavanja su održali ugledni profesori iz Srbije i Republike Srpske
 35. Okrugli sto na temu: „Pretpostavke i mogućnosti unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srpske” održan je 28. novembra 2013. godine. U radu okruglog stola učestvovali su, između ostalih, članovi Odbora za ekonomske nauke ANURS-a, predstavnici Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, itd. Tematske oblasti o kojima se govorilo na ovom okruglom stolu su: konkurentnost privrede, reindustrijalizacija, nauka i inovacije u funkciji unapređenja konkurentnosti, obrazovanje i unapređenje konkurentnosti, finansijski efekti konkurentnosti. 
 36. Okrugli sto na temu „Dvjesta godina od Njegoševog rođenja” je održan, 6. decembra 2013. godine. Podneseni su sljedeći referati: akademik Rajko Petrov Nogo, Slovo o Njegošu; akademik Radovan Vučković, Andrić o Njegošu; akademik Vojislav Maksimović, Njegošev sekretar Dimitrije Milaković (1806–1858); akademik Ljubomir Zuković, Njegoš o poeziji i poetama; akademik Slobodan Remetić, Vuk i Njegoš na stazi bogaćenja leksičkog fonda srpskog jezika, i prof. dr Branko Letić, dopisni član ANURS-a, Hrišćanski podtekst Njegoševe pesme „Noć skuplja vijeka”.
 37. Međunarodni naučni skup „Prvi svjetski rat – uzroci i posljedice“ je održan 30. maja 2014. godine.U toku dvodnevnog rada skupa biće izloženo preko 40 referata istaknutih naučnih radnika iz Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Njemačke i Grčke. Svečanom otvaranju skupa prisustvovalo je oko 100 učesnika, od kojih i predstavnici institucija vlasti, diplomatskog kora i drugih institucija nauke i kulture iz Republike Srpske. 
 38. Naučni simpozijum „Kulturno-istorijski kompleks Donji Detlak“ koji su organizovali Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS i opština Derventa organizovali održan je 12. i 13. septembra 2014. godine, u Banjaluci i Derventi. Istoričari, arheolozi, istoričari književnosti, jezički stručnjaci – tekstolozi, arhitekte i restauratori izložili su ukupno 17 radova na ovom simpozijumu, a predmet rasprave bile su tri tematske cjeline: Detlovački evhologion, pitanje manastira Detlak i arheološki lokalitet Ambarine.
 39. Okrugli sto na temu „Uloga nauke i akademija u razvoju društva“ održan je 19. septembra 2014. godine u organizciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srske i Svejtske akademije umjetnosti i nauka, Odjeljenja za jugoistočnu Evropu. Svoje referate na temu uloge nauke i akademija, odnosno akademske zajednice, u razvoju društva izložili su akademik Rajko Kuzmanović, akademik Asim Kurjak, akademik Momir Đurović, prof. dr Jasmin Komić, prof. dr Mirjana Radović Marković i dr Nebojša Nešković. U diskusiji su učestvovali i prisutni članovi Svjetske akademije – akademik Mustafa Sefić, prof. dr Aleksandar Zidanšek i prof. dr Giorgio Surijan.
 40. Okrugli sto „Ambrozija – opasna invaziona i alergena biljna vrsta“ održan je 30. septembra 2014. godine. Izloženo je 7 referata uglednih naučnika iz ove oblasti iz zemlje i okruženja.
 41. Simpozijum „Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske“ je održan 3. oktobra 2014. godine. Predavači iz zemlje i inostranstva su u svojih 12 referata govorili su o statusu i stanju prostornog planiranja u Republici Srpskoj, savremenim tendencijama u teoriji i praksi prostornog planiranja u kontekstu vrednovanja i očuvanja životne sredine.
 42. Simpozijum „Funkcionalna anatomija, patologija, dijagnostika i terapija krvnih sudova glave i vrata“, je održan 28. novembra 2014. godine. Izloženo je 14 referata a učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, su dobili nove informacije o anatomiji, patologiji, dijagnostici i terapiji krvnih sudova vrata i glave, što će im omogućiti bolji rad u kliničkoj praksi, a zajednički cilj je sprečavanje nastanka moždanog udara na našim prostorima i najbolji tretman u slučajevima kada do njega dođe.
 43. Simpozijum „Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe“ je održan 4. decembra 2014. godine. Izloženo je 8 referata uglednih naučnih radnika sa dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, te univerzitetâ i institutâ u Srbiji.
 44. Okrugli sto „Genetički modifikovani organizmi (GMO) – naučni i etički aspekti, proizvodnja i korišćenje“ održan je, 16. decembra 2014. godine. Izloženo je 8 referata uglednih naučnih radnika sa dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, te univerzitetâ i institutâ u Srbiji.
 45. Sedma međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, održana je  22. decembra 2014. godine, gdje su istaknuti domaći i strani naučnici iz 15 zemalja (Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Grčke, Japana, Kine, Mađarske, Makedonije, Rusije, SAD, Slovenije, Srbije, Turske, Holandije, Crna Gore, Češke) prezentovali 83 rada u okviru plenarne i poster sesije.
 46. Osma međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održana je 7. septembra 2015. godine. Na Konferenciji je aktivno učešstvovalo 115 naučnika i istraživača iz 16 zemalja (Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Grčke. Hong Konga, Italije, Litvanije, Crne Gore, Katra, Ruske Federacije, Srbije, Slovenije, Južne Afrike, Turske) a prezentovano je 105 radova iz različitih oblasti savremenih materijala. 
 47. Izložba posvećenu životu i radu Branka Ćopića otvorena je od 23. septembra 2015. do 23. oktobra. Izložbu je priredio dopisni član ANURS-a Milivoje Unković a ona obuhvata stvaralačku biografiju Branka Ćopića prezentovanu preko foto dokumentacije, arhivskih dokumenata, najstarijih izdanja njegovih knjiga i predmetima iz njegove rodne kuće.
 48. Naučni skup „Klizišta u Republici Srpskoj kao posljedica višednevnih poplava u maju 2014. godine“ je održan 16. oktobra 2015. Na skupu je izloženo 13 referata, kroz izlaganja kompetentnih istraživača (iz Srbije, Crne Gore, Federacije BiH, Republike Srpske), u tri tematske cjeline: Klizišta nastala kao rezultat stihijskih i antropogenih procesa, Sanacija klizišta – uspješna i neuspješna i Upravljanje stihijskim i antropogenim procesima. 
 49. Naučni skup „Dejtonski mirovni sporazum – dvadeset godina poslije“ je održan 6. novembra 2015. Na skupu su učestvovali članovi ANURS-a i drugih akademija nauka i umjetnosti, te istaknuti pravnici, istoričari, politikolozi, analitičari i drugi stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Rusije, Italije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab