Основни и трајни задаци Академије


Академија као највиша самостална научна и умјетничка институција од посебног интереса за Републику има своје основне и трајне задатке.

Ти задаци су:

 • Развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој.
 • Подстиче проучавање значајних проблема у области науке и умјетности.
 • Брине се да се научне информације третирају као значајан стратешки ресурс.
 • Организује и координира истраживања у свим областима науке, подстиче слободу стваралаштва у области науке и умјетности.
 • Доприноси креирању и остваривању политике развоја науке, умјетности, културе и образовања.
 • Брине се о развоју научноистраживачког подмлатка у свим областима стваралаштва.
 • Залаже се за развој институција у области науке, умјетности, изградњу кадрова (у области науке и умјетности), подизање квалитета образовања свих грађана и равномјеран економски и културни развој РС.
 • Подстиче научну и умјетничку критику, учествује у вредновању резултата научног и умјетничког рада.
 • Брине се о складном развоју фундаменталних и примијењених истраживања, интердисциплинарних и мултидисциплинарних истраживања, тимског истраживачког рада и индивидуалних истраживања.
 • Проучава природна богатства, залаже се за њихово рационално искоришћавање, за развој савремене индустрије у којој ће машина бити у служби развоја друштва и побољшавања живота човјека.
 • Доприноси развоју свијести о томе да су културно насљеђе, научно и умјетничко стваралаштво сталан извор нових сазнања, а да та сазнања представљају национално и опште богатство људи, од чега зависи брзина, смјер и квалитет развоја нашег друштва. “Tantum possumus quantum scimus” – толико можемо колико знамо.
 • Објављује резултате истраживања, значајна научна и умјетничка дјела која су од интереса за Републику, за њен реноме у науци и умјетности, за њен културни развој и духовни препород.
 • Организује научне скупове, књижевне вечери, изложбе, предавања и друге сличне облике рада који подстичу научно и умјетничко стваралаштво, афирмишу научнике и умјетнике, књижевнике и иноваторе.
 • Реализује међуакадемијску и међународну сарадњу у науци и умјетности.

На темељу наведених општих и стратешких задатака Академија утврђује краткорочне, годишње и оперативне задатке.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб