Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Časopisi


Contemporary Materials (Savremeni materijali)

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.030-053-160-15/10. od 26. jula 2010, časopis Contemporary Materials upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 599. Osnivač časopisa je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.  Glavni urednik je akademik Rajko Kuzmanović, a odgovorni urednik akademik Dragoljub Mirjanić.
Časopis se objavljuje šestomjesečno, na engleskom jeziku, a pokriva četiri naučne oblasti: prirodne, tehničke, biotehničke i medicinske nauke. Programska koncepcija naučnog časopisa Contemporary Materials bazira se na multidisciplinarnom naučnom prikazivanju savremenih materijala, njihovoj primjeni u nauci, tehnologiji i industriji, a posebno u oblastima kao što su: istraživanje novih materijala; nanostrukturni materijali; savremene tehnologije proizvodnje savremenih materijala; materijali sa izmijenjenim osobinama; eko i neeko materijali; biomaterijali i tehnologije; primjena savremenih materijala u tehnologiji, u mašinskoj, tekstilnoj i elektroindustriji, poljoprivredi, građevinarstvu, medicini, stomatologiji, farmaciji...; materijali za ishranu i čuvanje namirnica; materijali za pakovanje (ambalaža); reciklirani materijali i problem otpada; standardizacija i karakterizacija materijala; sistematizacija kvaliteta i kontrola upotrebljivosti materijala; unapređenje života upotrebom savremenih materijala; ostala pitanja u vezi sa savremenim materijalima.
U časopisu se, pored originalnih naučnih radova, objaljuju i pregledni radovi, kratki naučni radovi, naučne kritike (polemike, rasprave), stručni radovi, informativni prilozi (uvodnici, komentari), te prikazi. Najveći broj autora članaka su naučni radnici koji su svoje rezultate prezentovali na naučnim skupovima koje organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
U časopisu objavljujemo i radove naučnika koji nam ponude svoje članke, a svi objavljeni radovi su popraćeni sa najmanje dvije pozitivne i anonimne recenzije, kako za autore radova, tako i za recenzente.
S obzirom na to da su, pored domaćih naučnih radnika, autori radova bili iz Japana, Indije, Amerike, Švajcarske, Bugarske, Grčke, Češke, Slovenije i Srbije, možemo sa pravom reći da je naš časopis prevazišao obrise naučnog časopisa nacionalnog značaja, te da će izdavačka politika Uredničkog odbora, koja je bazirana na praćenju međunarodnih standarda u izdavaštvu, dovesti naš časopis do indeksiranja u međunarodno priznatim referentnim bazama podataka.
 
Radovi se šalju elektronskim putem na adresu: jcm@anurs.org
ISSN 1986-8669 (Print)
ISSN 1986-8677 (Online)
DOI: 10.725
COBISS.RS-ID 18414342

 

Građa o prošlosti Bosne 2008200920102011201220132014201520162017201820192020

Građa o prošlosti Bosne je stručni časopis u kome se na moderan, kritički, način izdaje istorijska građa srpskih zemalja u prošlosti. Za sada je u prvom planu izdavanje diplomatičke građe srednjovekovne Bosne, ali je namera da u budućnosti časopis ne bude omeđen srednjovekovnim hronološkim okvirima.
Časopis je pokrenuo 2008. godine u Banjoj Luci akademik Rade Mihaljčić, koji je bio, istovremeno, i urednik, u okviru izdanja Odeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
 
Radovi se šalju elektronskim putem na adresu: istorija@anurs.org
DOI 10.7251
 Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab