Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Organizaciona struktura akademije


Skupština Akademije

Skupština Akademije je organ upravljanja Akademije. Skupštinu sačinjavaju svi redovni i dopisni članovi Akademije. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Skupštinu saziva Predsjedništvo po svojoj inicijativi, na prijedlog dvaju odjeljenja ili na prijedlog najmanje pet redovnih i dopisnih članova.  Redovnu godišnju Skupštinu otvara predsjednik Akademije prigodnom besjedom.

 • donosi statut Akademije,
 • donosi odluku o formiranju novih odjeljenja,
 • utvrđuje programe rada Akademije,
 • razmatra osnovna pitanja iz oblasti rada Akademije i odlučuje o njima,
 • bira članove Akademije,
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike, generalnog sekretara i članove Predsjedništva Akademije,
 • potvrđuje izbor sekretara odjeljenja i njihovih zamjenika,
 • donosi finansijski plan i usvaja završni račun Akademije,
 • daje saglasnost na određene akte koje donosi Predsjedništvo,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Nadležnosti Skupštine Akademije su:

 • donosi statut Akademije,
 • donosi odluku o formiranju novih odjeljenja,
 • utvrđuje programe rada Akademije,
 • razmatra osnovna pitanja iz oblasti rada Akademije i odlučuje o njima,
 • bira članove Akademije,
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike, generalnog sekretara i članove Predsjedništva Akademije,
 • potvrđuje izbor sekretara odjeljenja i njihovih zamjenika,
 • donosi finansijski plan i usvaja završni račun Akademije,
 • daje saglasnost na određene akte koje donosi Predsjedništvo,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Predsjedništvo Akademije

Predsjedništvo Akademije je izvršni organ Skupštine Akademije. 
Predsjedništvo Akademije sačinjavaju:

 • predsjednik,
 • dva potpredsjednika,
 • generalni sekretar,
 • jedan član Predsjedništva i
 • sekretari odjeljenja.

Predsjednik, potpredsjednici, generalni sekretar kao i sekretari odjeljenja po položaju su članovi Predsjedništva. 

U okviru svojih nadležnosti Predsjedništvo:

 • upravlja cjelokupnim radom Akademije između zasjedanja Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge programa rada Akademije i dostavlja ih Skupštini,
 • donosi godišnji plan za održavanje naučnih skupova i odobrava programe tih skupova,
 • usklađuje programe rada odjeljenja i drugih tijela Akademije i stara se o izvršenju programa rada Akademije,
 • učestvuje u usaglašavanju programa rada Akademije sa programima ustanova i organizacija iz oblasti nauke i kulture sa kojima Akademija sarađuje,
 • na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost utvrđuje izdavački plan Akademije i propisuje uslove izdavanja i autorske honorare za izdanja Akademije,
 • saziva Skupštinu Akademije i podnosi joj izvještaje i prijedloge o radu Akademije,
 • predlaže izbor inostranih članova Akademije,
 • obrazuje i ukida odbore, komisije i druga tijela.
 • Ako se ova tijela obrazuju za obavljanje naučnog rada ili umjetničke djelatnosti iz nadležnosti više odjeljenja, razmatra i usvaja njihove programe i izvještaje o radu na prijedlog matičnog odjeljenja,
 • obrazuje radna tijela Predsjedništva za obavljanje određenih zadataka ili poslova,
 • odlučuje o zaključivanju ugovora sa institutima kojima se uređuju odnosi između Akademije i instituta i način učešća Akademije u upravljanju institutom,kao i obavljanje nadzora nad njegovim radom,
 • imenuje i delegira predstavnike Akademije u organe upravljanja naučnih, umjetničkih i drugih organizacija i u druge organe i tijela,
 • održava veze sa akademijama nauka, naučnim i umjetničkim ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • uređuje korišćenje arhivske građe u Akademiji,
 • predlaže Skupštini godišnji finansijski plan i završni račun,
 • organizuje međuakademijsku saradnju,
 • raspravlja o inicijativama odjeljenja ili grupa č lanova Akademije,
 • predlaže osnivanje naučnih centara ili instituta,
 • donosi planove međunarodne i međuakademijske saradnje,
 • donosi privremeni finansijski plan i privremeni završni račun,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata Akademije,
 • odlučuje, na prijedlog odjeljenja, o putovanjima u zemlji i inostranstvu,
 • u skladu sa zakonom donosi opšte akte iz nadležnosti Akademije i podnosi određene opšte akte na saglasnost Skupštini Akademije,
 • imenuje sekretara Akademije.

Predsjednik Akademije

 • Predsjednik Akademije predstavlja i zastupa Akademiju,
 • saziva sjednice Skupštine, Predsjedništva i Izvršnog odbora i predsjedava im.
 • Stara se o izvršenju njihovih zaključaka i u saradnji sa generalnim sekretarom Akademije i sekretarom Akademije obezbjeđuje zakonitost i pravilnost poslovanja Akademije.

Predsjednik Akademije donosi rješenja koja se odnose na rad i poslovanje Akademije. Predsjednik je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Akademije. 

Izvršni odbor Predsjedništva Akademije

Izvršni odbor Predsjedništva Akademije je izvršni organ Predsjedništva. 

Izvršni odbor Predsjedništva sačinjavaju:

 • predsjednik Akademije,
 • potpredsjednici i
 • generalni sekretar Akademije.

Potpredsjednici Akademije 
Akademija ima dva potpredsjednika. Potpredsjednici Akademije pomažu predsjedniku Akademije u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti. 

Generalni sekretar Akademije

U okviru svojih nadležnosti generalni sekretar Akademije:

 • organizuje i usklađuje izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine, Predsjedništva i Izvršnog odbora,
 • organizuje pripremanje materijala za sjednice Skupštine, Predsjedništva i Izvršnog odbora,
 • usklađuje rad sekretara odjeljenja i predsjednika odbora, komisija i drugih tijela Akademije,
 • stara se o akademijinim izda njima i odgovorni je urednik izdanja Akademije,
 • pomoćni je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Akademije i njenih fondova,
 • ima i druga prava i obaveze u skladu sa Statutom i odlukama Izvršnog odbora i Predsjedništva Akademije.

Izvršni odbor Predsjedništva:

 • izvršava odluke i zaključke Predsjedništva i odluke Skupštine koje mu povjeri Predsjedništvo,
 • obavlja sve tekuće poslove i poslove za koje ga Predsjedništvo ovlasti,
 • stara se o pravilnom utrošku finansijskih sredstava i o korišćenju imovine Akademije,
 • podnosi prijedloge odluka i zaključaka Predsjedništvu i Skupštini,
 • prati rad odbora, komisija i drugih naučnih jedinica i službi Akademije,
 • rješava pitanja koja su mu data u nadležnost ovim Statutom i opštim aktima Akademije ili odlukama Skupžtine i Predsjedništva. 

Sekretarijat Akademije

Sekretarijat Akademije obavlja stručne, pravne, finansijske, upravne, administrativne i ostale poslove za potrebe Akademije. 
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđen je broj radnih mjesta, stručna sprema i djelokrug rada. 

Sekretarijatom rukovodi sekretar Akademije. On je odgovoran za zakonito, pravilno i blagovremeno organizovanje i obavljanje poslova Sekretarijata. 

Zaposleni u Sekretarijatu Akademije ostvaruju svoja prava i obaveze u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom. 
Radnici Sekretarijata odgovorni su za svoj rad sekretaru Akademije i dužni su da obezbijede zakonito, pravilno i blagovremeno obavljanje poslova u okviru pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab